İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Ders Seçme Kılavuzu

 

1.Sınıf

(1/2 yarıyıl)

1* Sadece 1. sınıf derslerini seçebilir.

2* İlk yarıyılını okuyan öğrenciler 2. sınıftan ders seçemez.

3* En fazla 30 AKTS alabilir.

4* Önkoşulu olamayan 1.sınıf dönem dışı dersleri Danışman onayı ile (ör:FizikII) alınabilir.

2.Sınıf

(3/4 yarıyıl)

1* Üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1,80’in altında olan öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz.

2* Genel not ortalamasını 1,80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. GNO’su 1,80 ve üzerinde ise ders seçimi yapabilir.

3* Daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu dersi varsa önce o dersleri almak zorundadır.

4* En fazla;

- GNO’sı 2,00 ile 2,49 arasında olan öğrenciler için en fazla 35,

- GNO’sı 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler için en fazla 39,

- GNO’sı 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler için en fazla 43 kredi (AKTS) olmak üzere kendi döneminden ve üst dönemden ders alabilir.

3.Sınıf

(5/6 yarıyıl)

1* GNO’su 1,80’in altında olan öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1,80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. GNO’su 1.80 ve üzerinde ise ders seçimi yapabilir.

2* 1. veya 2. yarıyıllarda başarısız olduğu dersi varsa önce o dersleri almak zorundadır.

3* 3. veya 4. yarıyılda başarısız olduğu dersi varsa önce o dersleri almak zorundadır.

4* En fazla;

- GNO’sı 2,00 ile 2,49 arasında olan öğrenciler için en fazla 35,

- GNO’sı 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler için en fazla 39,

- GNO’sı 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler için en fazla 43 kredi (AKTS) olmak üzere kendi döneminden ve üst dönemden ders alabilir.

4.Sınıf

(7/8 yarıyıl)

*1* GNO’su 1,80’in altında olan öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1,80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. GNO’su 1.80 ve üzerinde ise ders seçimi yapabilir.

2*1, 2, 3, 4, 5. ve 6. yarıyılda başarısız olduğu dersi varsa önce o dersleri almak zorundadır. Daha sonra yarıyılında başarısız olduğu dersi varsa önce o dersleri almak zorundadır.

3* En fazla;

- GNO’sı 2,00 ile 2,49 arasında olan öğrenciler için en fazla 35,

- GNO’sı 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler için en fazla 39,

- GNO’sı 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler için en fazla 43 kredi (AKTS) olmak üzere kendi döneminden ve üst dönemden ders alabilir.

 

 

GENEL KOŞULLAR

- Fakültede ders geçme esası ile eğitim yapılır. Buna göre öncelikle daha önce alınıp başarısız olunan dersler, o derslerin ilgili bölüm müfredatında yer aldığı ilk yarıyılda alınmak zorundadır. Daha sonra en alt yarıyıldan başlanarak daha önce alınmamış derslere kayıt yapılır.

 

- Öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş en az kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise; söz konusu alt sınır uygulanmaz.

 

- Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve gecerli bir nedenin bulunması halinde, GNO 2,00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde, danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

 

- Öğrencinin GNO düzeyi dikkate alınarak öğrencilerin 30 kredilik dönem yükünden fazla derse kaydolmasına ilgili yönergenin diğer hükümlerine aykırı olmamak üzere izin verilebilir. Öğrencilerin bu şekilde kaydolabilecekleri derslerin toplam kredisinin üst sınırına Staj derslerinin kredisi dahil değildir.

* GNO’sı 2,00 ile 2,49 arasında olan öğrenciler en fazla 35,

* GNO’sı 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler en fazla 39,

* GNO’sı 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler en fazla 43 kredi (AKTS) alabilir.

 

- Öğrenci yaptığı stajın konusuna göre ilgili staj dersine en geç iki (2) yarıyıl içerisinde kaydolur. Staj dersi ilgili yarıyılda sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Öğrencinin sunmuş olduğu rapor ve işyerinden edinilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin notu verilir.

 

- Üçüncü dönem ve daha sonraki dönemlerde GNO 1,80’ın altında olan öğrenci veya DNO’su ikinci dönem üst üste 1,80’ın altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. GNO’yu 1,80 ve üstüne yükseltmek için daha önce kaldığı ve geçtiği dersleri alabilir.

 

-Önkoşulu ders ancak bağlı ön koşul dersinin başarılı olması durumunda alınabilir.

 

-Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine danışmanının onayı ile başka bir seçmeli dersi alabilir.

 

-Öğrenci her yarıyılda ekle-sil dönemi sonrasında akademik takvimde belirlenen süreye kadar birinci yıl dersleri ve daha önce alınıp başarısız olunan dersler haricindeki bir dersten çekilebilir. Bu şekilde çekilinen ders mezuniyet transkriptinde yer almaz ve Ç olarak notlandırılır, DNO ve GNO hesabında dikkate alınmaz. Başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek icin tekrar alan öğrenci, dersten çekilmesi durumunda aynı dersi ilk açıldığı dönemde tekrarlamak zorundadır. Bu durumda daha önce aldığı not geçersiz olur ve ortalama hesabında dikkate alınmaz.

 

- Mezuniyet durumunda bulunan öğrenci iki yarıyılda dönemlik 14 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kredi sınırlarına ek 2 kredi alabilir (akademik danışman onayı ile). Bu üst sınırlara Staj derslerinin kredisi dahil değildir.

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-Ders Seçimi işlemi nasıl yapılır?

Ders kaydı işlemleri UBYS üzerinden yapılır. Fakülteye kayıtlı öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde her yarıyılda kayıt yenileme ve ders kayıtlarını yapmakla yükümüdürler. Kayıt yenileme esnasında o yarıyılda alacakları dersler, açılan dersler içerisinden öğrenci tarafından seçilir. Kayıt yenileme ve ders kayıtları haftasında seçilen dersler ekle-sil haftasında bu yönergedeki hükümler çerçevesinde değiştirilebilir. Öğrencinin ders kaydı danışman onayı ile kesinleşir. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 5 Md./9. Md./ 13. Md.)

 

2-Ders seçimi için ortalamam kaç olmalı?

a) 1., 2. ve 3. Döneminize kayıt yaptırıyorsanız, GNO’ya bakılmaksızın ders seçimi yapabilirsiniz. 4. Yarıyıl ve sonrasında ders seçme işlemi yapabilmeniz için GNO’nuzun 1,80 ve üzerinde olması gereklidir.

b) 3. dönem sonunda GNO’nuz 1,80’in altında ise ders seçiminde daha önce almadığınız dersleri seçemezsiniz, yalnızca önceki dönemlerde almış olduğuz başarılı/başarısız dersleri tekrar alıp ortalamanızı yükseltmeniz gerekir.

*Öğrencilerin ders tekrarladıkları (GNO’nun 1,80 ve altında kaldığı yarıyıllar) azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

 

3-Bir dönemde kaç AKTS’lik ders alabilirim?

GNO düzeyiniz dikkate alınarak 30 kredilik dönem yükünden fazla derse kaydolmanıza Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin diğer hükümlerine aykırı olmamak üzere izin verilebilir. Bu şekilde kayıt olunabilecek ders kredileri toplamı GNO’sı 2,00 ile 2,49 arasında olan öğrenciler için en fazla 35, GNO’sı 2,50 ile 2,99 arasında olan öğrenciler için en fazla 39, GNO’sı 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler için en fazla 43 kredidir. Bu üst sınırlara Staj derslerinin kredisi dahil değildir. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 14 Md.)

 

4-Alıp başarısız olduğum dersleri hangi dönemde almak zorundayım?

a) Zorunlu dersler için: Fakültede ders geçme esası ile eğitim yapılır. Buna göre öncelikle daha önce alınıp başarısız olunan dersler, o derslerin ilgili bölüm müfredatında yer aldığı ilk yarıyılda alınmak zorundadır. Daha sonra en alt yarıyıldan başlanarak daha önce alınmamış derslere kayıt yapılır.

b) Seçmeli dersler için: Alınıp başarısız olduğunuz ders yerine akademik danışmanınızın onayıyla farklı bir üniversite/teknik seçmeli ders seçebilirsiniz.

 

5-Seçtiğim bazı derslerde sistem “Ön Koşulu Sağlamalısınız” hatası veriyor, neden?

Ön Koşulu olan dersi seçebilmeniz için öncellikle bağlı olduğu ön koşul dersini başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Ör: Matematik 1 dersinden başarılı olduğunuz takdirde Matematik 2 dersini alabilirsiniz.

6-Mezun durumundaki öğrencilere verilen ek AKTS şartları nedir?

Öğrenci:

GNO’sı 2,50 ve altındaysa ve alması gereken 74 AKTS kaldıysa (tamamlanan AKTS toplamı 166 ise),

GNO’sı 2,50-2,99 aralığındaysa ve alması gereken 82 AKTS kaldıysa (tamamlanan AKTS toplamı 158 ise),

GNO’sı 3,00 ve üstündeyse ve alması gereken 90 AKTS kaldıysa (tamamlanan AKTS toplamı 150 ise) mezun aşamasında sayılır ve bu durumda olan öğrencilerle Fakültemiz Yönergesinin 14-(ç) md. uyarınca verilen kredi sınırlarına ek 2 AKTS sistem tarafından otomatik olarak verilir.

 

7-Üst dönemden en fazla kaç ders alabilirim?

Fakültemiz Yönergesinin 14-(ç) md. uyarınca verilen AKTS sınırları içerisinde ders seçimi yapabilirsiniz ancak; 1.sınıf öğrencileri muaf oldukları dersin AKTS değeri kadar üst yarıyıldan ders alabilir.

 

8-Ekle-Sil ve Dersten çekilme işlemleri aynı şey midir?

Kesinlikle aynı işlem değildir.

Ekle Sil İşlemi;

Kayıt yenileme haftasında seçilen dersler ekle-sil haftasında bu yönergedeki hükümler çerçevesinde değiştirilebilir. Öğrencinin ders kaydı danışman onayı ile kesinleşir.

Dersten Çekilme İşlemi;

a)Öğrenci her yarıyılda ekle-sil dönemi sonrasında akademik takvimde belirlenen süreye kadar birinci yarıyıl dersleri ve daha önce alınıp başarısız olunan dersler haricindeki bir dersten çekilebilir. Bu şekilde çekilinen ders transkripte yer almaz ve “Ç” olarak notlandırılır. DNO ve GNO hesabında dikkate alınmaz.

b)Dersten çekilme işlemleri Üniversitemiz sayfasındaki Akademik Takvimde yer alan çekilme süreleri içerisinde öğrencinin kendisi tarafından ÜBYS üzerinden yapılması gerekmektedir.

c)Zorunlu dersten çekilen öğrenci çekildiği dersi tabii olduğu müfredatında açıldığı dönem; seçmeli dersten çekilen öğrenci ise bir sonraki yıl aynı dersi veya farklı bir seçmeli dersi seçebilir.

(Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 5 Md./9. Md./ 14-5 Md.)

 

9-Ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra ders ekleme bırakma işlemleri yapılabilir mi?

Ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra ders ekleme bırakma işlemleri yapılamaz ancak mazeretleri nedeni ile kayıt sürecinde kaydını yapamayan ve ders ekleme bırakma sürecini kaçıran öğrenciler Akademik Takvimdeki kayıt dondurma süreleri içerisinde veya olağanüstü bir mazereti varsa (ölüm, ağır hastalık vb.) kayıt dondurma tarihleri dışında o dönem için Yönetim Kurulu Kararı sonucuna göre uygun görülürse kayıtlarını dondurabilirler.

 

10- Derslere devam zorunluğu var mıdır?

Öğrencilerin derslere, uygulamalara, sınavlara ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz. Daha önce devamını almış ancak başarısızlık nedeniyle tekrarlanan derslerde yukarıda verilen oranlarda devam zorunlu değildir. (Bakınız: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 16. Md.)

 

11- Daha önce alıp başarılı olduğum ve notu düşük olan dersi tekrar not yükseltmek için aldım. Fakat vazgeçmek istiyorum ne yapmalıyım?

Not yükseltmek için bile olsa seçtiğiniz herhangi bir dersi akademik takvimde yer alan ekle-sil haftasında silebilirsiniz. Fakat dersten çekilme işlemi yaparsanız ”geçerli notunuz son alınan not Ç olacağından” daha önce almış olduğunuz bir ders olsa bile açıldığı ilk dönem almak zorundasınız. 

 

12-Kendi bölümüm dışında teknik seçmeli ders alabilir miyim?

(Bölümün seçmeli ders kriterlerinin sağlanması koşulu ile)

İLGİLİ BÖLÜM

BAŞKA BÖLÜMDEN ALACAĞI TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

DERS ALABİLECİĞİ DÖNEMLER

DERS SAYISI

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

6-7-8

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

7-8

2

Harita Mühendisliği

Her Bölümden Seçebilir

7-8

2

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

7-8

2

Makine Mühendisliği

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan tüm Teknik Seçmeli Derslerden

7-8

2

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Bölümden en az beş dersi almak şartı ile Tün Bölümlerden Teknik Seçmeli derslerden

Tüm Dönemler

3

Mekatronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

7-8

2

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Bütün Bölümlerin Teknik Seçmeli Derslerinden alınabilmesine, alınan derslerin sayısı alınacak toplam Teknik Seçmeli Derslerin yarısından fazla olmamasına

Tüm Dönemler

 

 

13-Eğitim planımda yer alan zorunlu dersimi dönemim dışında bir başka bölümden alabilir miyim?

İki dersin yürütücüsünün de derslerin içeriğini eşdeğer görmeleri şartı ile alabilirsiniz. Danışmanınızın ve Fakülte Yönetim Kurulunun da uygun görmesiyle ders seçimi ve ekle/sil haftasında akademik danışmanınız tarafından sistem üzerinden derse kayıtlanırsınız.

 

 

Menüyü Kapat